CARL ROGERS

Sebezkušenostní výcvik PCA
Přístup zaměřený na člověka, rogersovská psychoterapie

O Výcviku

   

 

Milí přátelé, XI. komunita již od října 2021 probíhá a informace o další připravované XII. komunitě společně s Diakonickou akademií najdete nyní na carlrogers.webnode.cz!

 

POZOR! Tyto stránky již nebudou aktualizovány, probíhá převedení domény.

 

  

 

"Člověk má sílu, velkou kapacitu, která se projeví, když vnímá empatii v opravdovém, akceptujícím a pečujícím vztahu."

C. R. Rogers

 

Sebezkušenostní výcvik v přístupu zaměřeném na člověka (rogersovské psychoterapii) je určen pro všechny zájemce z řad pracovníků „pomáhajících profesí“, kteří si chtějí osvojit nebo prohloubit postupy vlastní tomuto psychoterapeutickému směru, a pracovat na svém osobním rozvoji. Jde především o sociální pracovníky, zdravotníky, pedagogy, pastorační poradce a duchovní, výcvik je ale zároveň určen i pro všechny ostatní, kteří mají zájem o osobní růst, zlepšování vztahů se svým okolím a o rozvoj komunikačních dovedností.

 

Nepředpokládáme, že by výcvik kvalifikoval pro výkon samostatné psychoterapeutické praxe, proto je otevřen i těm, kteří nesplňují kritéria pro přijetí do jiných forem psychoterapeutických výcviků.

 

Absolvování takového výcviku, jako je ten náš, a osvojení si výcvikových dovedností je bezpochyby výhodou, často však i podmínkou v profesích, kde se pracuje a komunikuje s lidmi, i když se nejedná přímo o terapeutickou práci.

 

 

 

 

 

Zaměření

 

- Nácvik základních terapeutických dovedností – akceptace klienta, empatie a naslouchání, opravdovost a autentičnost terapeuta – které umožňují vznik blízkého vztahu mezi terapeutem (pomáhajícím) a klientem a přispívají tak k nastartování úzdravných procesů u klienta

 

- Osobní rozvoj účastníků - v rámci výcviku účastníci zpracovávají vlastní obtížná témata, spolu s ostatními procházejí procesem hlubšího sebepoznání a učí se nedirektivní a autentické komunikaci.

 

"Jeden z nejuspokojivějších pocitů, které znám - a také jeden z nejintenzivnějších zážitků podporujících růst druhého člověka - prožívám tehdy, když druhého člověka prožívám stejně jako západ slunce. Pokud jsem schopen je tak vidět, jsou lidé stejně obdivuhodní jako západ slunce. Ve skutečnosti si západu slunce můžeme vážit, protože ho nemůžeme ovládat. Pozoruji -li západ slunce, nestává se mi, že bych říkal: "Chtělo by to trošku zjasnit oranžovou při pravém okraji, přidat purpur podél horizontu a nešetřit tolik růžovou na mracích." To nedělám. Nesnažím se západ slunce ovládat. Pozoruji celý ten jev s úžasem."

C.R.Rogers

 

 

 

Cíle

- Teoretické seznámení se zásadami PCA přístupu


- Nácvik praktických dovedností pro práci v pomáhajících profesích


- Prostor pro vlastní osobnostní růst a sebepoznání

 

"Dalším důležitým aspektem procesu vytváření komunity, jak ho vidím já, je jeho transcendence, spiritualita. Jsou slova, která bych v minulých letech nikdy nepoužil. Avšak moudrost, již skupina vyzařuje, přítomnost téměř telepatické komunikace a pocit existence "něčeho velkého" si o taková označení přímo říkají."

C.R.Rogers

 

 

Formy práce

 

 

 

Program sestává ze 8 týdenních a 10 víkendových setkání, rozloženo do období 4 let s frekvencí dva týdny a tři víkendy ročně. Celkový rozsah výcviku je 660 hodin, což představuje:

 

- 450 hodin práce v zážitkových skupinách
- 100 hodin nácviku dovedností vedení nedirektivního rozhovoru s jednotlivci a skupinami
- 60 hodin teoretického základu
- 50 hodin supervize z pracovišť účastníků (sdílení, intervize, supervize z praxe)

 

Je dán časový rámec a stanoveny aktivity, kterými je třeba projít, detailní strukturu programu určuje skupina sama.

Ve výcviku jsou používány následující vzdělávací a výcvikové přístupy:

 

- přednášky a semináře
- individuální studium
- interakce v malých a velkých skupinách
- zážitkové skupiny
- nácvik terapeutických odpovědí
- empatické laboratoře
- rozbor audio a video nahrávek
- nácvik facilitování skupiny
- individuální konzultace

 

Počet účastníků:
Předpokládá se vytvoření skupiny o počtu 24 až 28 účastníků, která se pro řadu činností dělí na 2 menší skupiny.

 

"Setkat se s opravdovostí druhého člověka je skvělý zážitek. Když se člověk neskrývá za masku a mluví z nitra své duše, nemůže se splést."

C.R.Rogers

 

 

 

 

Ukončení

 

 

Předpokladem vydání osvědčení o absolutoriu výcviku je absolvování předepsaného počtu skupinových hodin (toleruje se desetiprocentní neúčast). Kromě toho musí účastníci odevzdat písemnou práci v rozsahu cca 15 stran + 1 nahrávku rozhovoru s klientem (cca 40 minut) přepsanou do písemné podoby. Tyto písemnosti jsou podkladem k závěrečnému rozhovoru nad prací a posléze se archivují jako doklad o absolutoriu.

 

"Cítím, že jsem - li schopen druhému naslouchat, mé vlastní já roste."

C.R.Rogers

 

 

 

Časový plán

 Časový plán výcviku X. komunity

 

 

2017

Zahajujeme intenzivním 1. týdenním setkáním v termínu 5.-12.11.2017, během kterého se účastníci definitivně rozhodnou, zda ve výcviku setrvají. Před zahájením se účastníci setkají s lektory na krátké informativní a schůzce k zodpovězení dotazů a nejasností 23.9.2017. Lektoři si zároveň ponechávají právo v rozhodování o výběru uchazečů.

2018

2 týdny, 3 víkendy

2019

2 týdny, 3 víkendy

2020

2 týdny, 3 víkendy

2021

1 týden a závěrečné setkání

 

"To, jak se člověk chová a jaké má vztahy k druhým lidem, závisí především na tom, jak vnímá sám sebe."

C.R.Rogers

 

 

 

 

Lektoři

Aktivní: Jindřiška Seethalerová, Alice Chamrádová, Markéta Šerých, Jan Mamula, Jiří Černý, Pavel Jurníček, Tomáš Klášterecký.

 

 Zasloužilí:  Bohumil Baštecký, Ruben Kužel, Monika Peterková.

 

Odborná garance výcviku: Výcvik bude supervizně zajišťovat PCA Institut Praha, zastoupený terapeuty Vendulou Junkovou a Václavem Lepičovským.

 

 

Profily lektorů:

 

Jindra Seethalerova

 

PhDr. Jindřiška Seethalerová, (*1950 v Rychnově nad Kněžnou), vdaná2 děti. Absolvovala obor sociologie a kulturní výchova. Od roku 1991 pracuje v Domově sociálních služeb Vlašská v Praze jako vedoucí výchovy. Stála u zrodu Diakonie ČCE, pracuje jako dobrovolník v krizovém centru a od roku 1999 zde vede terapeutickou skupinu. V Diakonii se angažovala též v rámci úseku vzdělávání a díky ní tak od roku 1992 probíhají výcviky v přístupu zaměřeném na člověka (PCA) pro širokou škálu pracovníků pomáhajících profesí. Sama tímto výcvikem prošla, působila jako koterapeut a od roku 2000 vede samostatný výcvikový tým. Angažovala se také v mezinárodním hnutí Pastorační péče a poradenství.

 

 

 Alice Chamradova

 

Mgr. Alice Chamrádová, Dr. (*1969 v Praze), 4 děti. Vystudovala jednooborovou psychologii FF UK, pracovala jako psycholog u dětí s mentálním a kombinovaným postižením a později v krizovém centru Diakonie ČCE. Má za sebou výcviky v PCA (přístup zaměřený na člověka), Gestalt psychoterapii, Neurolingvistickém programování a koučování. Od roku 1995 pracuje jako personalistka v komerční sféře. Kromě toho se věnuje individuálnímu koučování, práci se skupinami a lektorské činnosti, vede workshopy pro organizace a semináře zaměřené na osobní růst.

 

Marketa Serych

 

Bc. Markéta Šerých (* 1966 v Praze), vdaná, 3 děti. Původně oční optička, studovala psychologii na FF UK, má výcvik v přístupu zaměřeném na člověka , výcvik v telefonické krizové intervenci a internetovém poradenství. Pracuje jako OSVČ v kojeneckém ústavu – Dětském centru v Praze, jako učitelka v interní MŠ a lektorka keramického kroužku. Od roku 2008 pracuje pro internetovou linku důvěry.

 

Jan Mamula

 

Jan Mamula (*1950 v Praze), ženatý, tři děti a tři vnučky. Maturoval jako slaboproudý technik, potom studia na Evangelické teologické fakultě UK, při čekání na státní souhlas dělník a topič, od r. 1982 pak evangelický duchovní. Absolvoval systematický výcvik v Přístupu zaměřeném na člověka (2001) a další kurzy v rámci pracovního úvazku v SOS centru Diakonie ČCE v Praze (1997-2004), kde působil jako krizový pracovník a pastorační poradce. Podílel se přípravě domácích i zahraničních mezioborových konferencí, pracoval v církvi jako novinář. Nyní OSVČ důchodu (práce se dřevem), interní supervizor v evangelické církvi.(Co ještě dělám)

 

 Jiri Cerny

 

Mgr. Jiří Černý (*1958 v Brně), ženatý, 4 děti. Maturita na Konzervatoři v Plzni a Zdravotní škole v Praze, později Teologická fakulta UK. Psychoterapeutické výcviky Jakahami Praha (90-92) a ČSAP Brno (2004 - 2010). Pracoval jako psychoterapeut v Pastoračním středisku Praha. Nyní má soukromou psychoterapeutickou praxi a je psychoterapeutem v domácím hospici Cesta domů. (www.psychoterapeutjiricerny.cz / www.cestadomu.cz)

 

Pavel Jurnicek

 

Mgr. Pavel Jurníček (*1976 v Prostějově), vystudoval pastorační činnost na VOŠ teologické a psychologii se speciální pedagogikou na PedF UK v Praze. Z terapeutických výcviků absolvoval Přístup zaměřený na člověka a Gestalt terapii. Psychologickou praxi má od roku 2004 a od roku 2011 je členem Evropské asociace pro Gestalt terapii. V současnosti vede soukromou Psychologickou poradnu - Hodos. Inspiraci a odpočinek čerpá v přírodě, fotografování, plavání, v tichu a dobrém jídle:) (www.hodos.cz / www.psycholog-jurnicek.cz)

 

Tomáš

 

Tomáš Klášterecký, DiS.((*1981 v Ústí nad Orlicí), ženatý, vychovává 3 děti. Vystudoval obor železniční doprava a přeprava a sociální práci na VOŠ a SOŠ Gustava Habrmana v České Třebové. Absolvoval výcvik v psychoterapii zaměřené na člověka (PCA) a řadu střednědobých a krátkodobých výcviků a kurzů. Od roku 2004 pracoval na různých pozicích ve službách pro osoby ohrožené závislostí a jejich blízké. V současné době je vedoucím Terapeutického centra na Bratislavské v Brně (Společnost Podané ruce, o. p. s.) a má soukromou poradenskou praxi. (https://tomasklasterecky.cz/)

 

ZASLOUŽILÍ LEKTOŘI

 


 Ruben Kuzel

 

Mgr. Ruben Kužel (*1963)

 

 Monika Peterkova

Monika Peterková (*1958 v Chrudimi - +17. 5. 2020 v Pardubicích)

 

 

Cena

Cena výcviku je 17.950 Kč/rok. 

 

Do finanční rozvahy je třeba ještě započítat úhradu za ubytování s plnou penzí.

Historie

Výcvik má dlouholetou tradici, výcviková komunita, zahajující svou práci v roce 2017, bude v pořadí již desátá. Od roku 1992 pořádá Diakonie Praha, v rámci programu přípravy na pastorační péči a poradenství, výcviky v tomto přístupu ve spolupráci s PCA Institutem Praha. Tento institut je jedním ze dvou pracovišť s akreditací pro výcvik v rogersovské psychoterapii v Česku a je součástí mezinárodní sítě institutů PCA.

"Vždycky jsem si přál, abych co nejpronikavěji rozuměl sdělení svého protějšku, ať už je to klient, přítel nebo člen rodiny. Toužil jsem po tom, aby mně bylo rozuměno."

C.R.Rogers

Literatura

 

 

 

- Daniela Šiffelová - Rogersovská psychoterapie pro 21.stol., GRADA, 2010

- Carl R. Rogers - Ako byť sám sebou, IRIS, Bratislava, 1995

- Jan Vymětal - Rogersovská psychoterapie, ČESKÝ SPISOVATEL, Praha, 1996

- Janet Tolan - Na osobu zaměřený přístup, PORTÁL, Praha, 2006

- Roger Casemore - Na osobu zaměřená psychoterapie, PORTÁL, Praha, 2008

- Jan Vymětal - Obecná psychoterapie, PSYCHOANALYTICKÉ NAKLADATELSTVÍ, Praha, 1997

- Victor J. Drapela - Přehled teorií osobností, PORTÁL, Praha, 1997

 

"Oceňovat nebo milovat druhého a být oceňován a milován druhým je tedy prožíváno jako zkušenost, která podporuje růst osobnosti. Člověk, který je citlivě nesobecky milován, vzkvétá a rozvíjí své jedinečné self. Člověk, jenž nezištně miluje, je vnitřně obohacován."

C.R.Rogers

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty

Přihlášky:

 

Diakonická akademie - dlouhodobé kurzy

 

 

Miroslav Strnad

manažér vzdělávání

Diakonická akademie s.r.o.

Belgická 22, Praha 2

tel.: 734 647 185

e-mail: miroslav.strnad@diakonie.cz

 

 

Kontakt na lektorský tým:

PhDr.Jindřiška Seethalerová

Telefony: 222 320 122 (domů) 

Mobil: 774 681 501

e-mail: jindra.seethalerova@carlrogers.cz